1.W pierwszym dziesiątku rozważajmy, jak Syn Boży z Miłosierdzia dla grzeszników przyjmuje na siebie ciało ludzkie, w którym krępuje swą wszechpotęgę. Jako Bóg wie, że złość ludzka przybije to ciało do krzyża, co już od początku Wcielenia napełnia jego Serce goryczą. Czyńmy dobrze wszystkim ludziom, choćby byli niewdzięczni.

2. W drugim dziesiątku rozważajmy, jak Maryja udaje się do swej krewnej Elżbiety, przebywając uciążliwą, długą męczącą i niebezpieczną drogę, a potem oddaje się uczynkom miłosiernym, wyręczając św. Elżbietę ...Wyświadczajmy posługi bliźnim, a przede wszystkim tym, którzy się znajdują w potrzebie.

3. W trzecim dziesiątku przenieśmy się myślą do Betlejem i spójrzmy w duchu na ubogi żłóbek Zbawiciela, który od pierwszej chwili życia umartwia się na ciele i duchu, znosząc cierpliwie poniżenie, ubóstwo i niewygody. Pomagajmy ubogim, jak gdyby samemu Chrystusowi, pocieszajmy smutnych i starajmy się ulżyć cierpiącym.

4. W czwartym dziesiątku, idźmy w duchu do świątyni Jerozolimskiej, gdzie Symeon, trzymając Dziecię Jezus przepowiada, że: ?Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu"... ?Na upadek" najbardziej rani Serce Zbawiciela, który pragnie zbawić wszystkich ludzi bez wyjątku. Starajmy się upadających podnosić.

5. W piątym dziesiątku przypomnijmy, jak Maryja i św. Józef przez trzy dni szukali Pana Jezusa, odczuwając niewypowiedzianą gorycz, żal i cierpienie, które były udziałem i Serca Zbawiciela, pozostającego w świątyni z woli Ojca niebieskiego. Nauczmy się też kochać wolę Bożą, by być w gotowości na wszelką dla niej ofiarę.

6. W szóstym dziesiątku rozważajmy, jak Pan Jezus modli się w Ogrójcu, klęcząc i pocąc się krwawym potem, wynagradzając Ojcu Niebieskiemu za nasze niedbalstwa, opuszczenia i roztargnienia na modlitwie. Starajmy się o należyte przygotowanie i skupienie na modlitwie, zwalczając opieszałość oraz roztargnienia zewnętrzne i wewnętrzne.

7. W siódmym dziesiątku patrzmy w duchu na przywiązanego do słupa Pana Jezusa, którego żołnierze z rozkazu Piłata biczują, rozdzierając jego niewinne ciało za grzechy lubieżności i nieskromności całego świata, popełniane w uczynkach, słowach i myślach. Czuwajmy nad czystością obyczajów, szczególnie wśród młodzieży.

8. W ósmym dziesiątku rozważajmy, jak po ubiczowaniu żołnierze okryli Pana Jezusa płaszczem szkarłatnym. ?Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę...przyklękali przed Nim i szydzili z Niego...brali trzcinę i bili Go po głowie". Cierpi Zbawiciel poniżenie za grzechy pychy i pogardy bliźnimi. Ćwiczym się w ustawicznej pokorze.

9. W dziewiątym dziesiątku idźmy śladami Zbawiciela, dźwigającego ciężki krzyż na Górę Kalwaryjską. Patrzmy, jak trzykroć upada, pociesza miłosiernie płaczące niewiasty i wynagradza Weronice za okazany uczynek miłosierny. Starajmy się przyjść z pomocą wszystkim, którzy potrzebują pomocy...

10. W dziesiątym dziesiątku stańmy w duchu na Górze Kalwaryjskiej i wpatrujmy się z Matką Bolesną w konającego Zbawiciela, który się modli za oprawców, a skruszonemu łotrowi raj obiecuje, nam zaś oddaje Maryję na Matkę Miłosierdzia. Uczmy się darowywać i cierpliwie znosić krzywdy nam wyrządzone oraz modlić się za nieprzyjaciół.

11. W jedenastym dziesiątku przypomnijmy chwalebne Zmartwychwstanie Pana Jezusa, ukazanie się tegoż dnia wieczorem zebranym Apostołom i ustanowienie Sakramentu Pokuty, z którego - niestety - nie wszyscy należycie korzystają, sprawiając przez to boleść Zbawicielowi. Postanówmy dobrze się spowiadać i innym w tym dopomóc.

12. W dwunastym dziesiątku rozważajmy, jak Pan Jezus wstąpił do nieba w obecności swej Matki i Apostołów, których pozostawia w smutku i tęsknocie za sobą, odczuwając to samo w Sercu. Pozostał w Sakramencie Ołtarza zapomniany, a nieraz wzgardzony i znieważony. Przyjmujmy godnie Komunię św. i nawiedzajmy często Przenajświętszy Sakrament.

13. W trzynastym dziesiątku stańmy w duchu w Wieczerniku, gdzie na modlących się Apostołów i Maryję zstępuje Duch Święty, napełniając ich siedmioma darami. Zstępuje On w Sakramentach św. na chrześcijan, którzy nieraz zasmucają go, grzesząc zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego, albo rozpaczając lub wątpiąc w Miłosierdzie Boże. Ćwiczmy się w ...ufności.

14. W czternastym dziesiątku rozważajmy tęsknotę Maryi za Panem Jezusem, która się zakończyła Jej Wniebowzięciem. Bylibyśmy w niebo wzięci, gdyby nie grzech, którego skutkiem jest śmierć w cierpieniach, a dla wielu po śmierci wielkie cierpienie w czyśćcu. Przygotowujmy się należycie do śmierci i pomagajmy w tym innym.

15. W piętnastym dziesiątku przenieśmy się myślą do nieba, gdzie Maryja została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Matka Miłosierdzia wstawia się tam za dziećmi swymi na ziemi i w czyśćcu, za którymi winniśmy się modlić. Ofiarujmy często za dusze naszych braci i sióstr w czyśćcu swoje modlitwy i cierpienia.

Żródło: Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu, AAB