Mówiąc o uwielbieniu Boga w Miłosierdziu nie można pominąć tej, którą Bóg obdarzył największym Miłosierdziem uwalniając ją od grzechu pierworodnego i przeznaczając na Matkę swego Syna. Ona najlepiej uwielbiła Boga w tej doskonałości, gdy w pieśni „Magnificat” tak mocno podkreśliła jej powszechność i ciągłość: „A Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie Maryja jest Matką Jezusa, Boga - Człowieka, a przez to samo jest Matką Miłosierdzia. Tytuł Maryi, jako Matki Boga - Człowieka, jest najwspanialszy ze wszystkich jakim zdobimy jej imię. Jest to źródło całej jej wielkości i powód niepokalaności. Słowo Matka Boga, czyli Bogarodzica oznacza stworzenie, wyniesione ponad wszystkie do najwyższego stopnia. Jest ona większa nie tylko ponad wszystko, co Bóg uczynił, nawet wyższa ponad wszystko, co Bóg może uczynić. Gdyby bowiem Bóg stworzył jakąś istotę wyższą od Serafinów i Cherubinów, zawsze między tym stworzeniem, a Matką Boga byłaby różnica, jaka zachodzi między sługą a Panią, między poddanym a Królową. Słowo Matka Boga oznacza istotę przypuszczoną do przedwiecznej płodności Boga Ojca. Jest to godność tak wielka, że przed nią całe niebo jest przejęte czcią i uwielbieniem. Nawet Serafini nie mogą całkowicie pojąć godności tej, którą Słowo Przedwieczne nazywa swą Matką, a ona je swoim Synem. Wprawdzie to Słowo przed wiekami rodzi się tylko z Boga Ojca , ale gdy z Miłosierdzia ku ludziom stało się ciałem, wzięło naturę ludzką z łona Maryi, łącząc ją z naturą swoją Boską w jednej Osobie i nadając przez to czynom natury ludzkiej wartość i godność Boską. Słusznie tedy Ojcowie Soboru Efeskiego (431 r.) nazwali Maryję Bogarodzicą...

Maryja jest naszą Matką - Matką Miłosierdzia. Od czasu śmierci P. Jezusa Maryja stała się naszą Matką Miłosierdzia albowiem wyjednywa nam łaski i sprowadza Miłosierdzie Boże na nas ... Jezus jest głową ciała mistycznego, którego my jesteśmy członkami. Jeżeli...Jezus narodził się z Maryi, tym samym ci wszyscy, którzy są cząstką Jezusa, muszą duchowo z niej się rodzić....

Mamy modlić się do Matki Miłosierdzia i naśladować jej cnoty. Cześć Maryi najlepiej ujawnia się w modlitwie, która zacieśnia węzeł miłości z niebieską Panią. ... Boga w każdej modlitwie błagamy o Miłosierdzie lub dziękujemy za nie, Maryję prosimy tylko o wstawiennictwo za nami. Dlatego zwykle kończymy nasze prośby do niej wezwaniem: ”Módl się za nami"... Już od rana winniśmy ofiarować Maryi początek dnia i wszystkie nasze czynności, prosząc ją o pośrednictwo w wyjednywaniu łask Miłosierdzia Bożego. Słysząc...dzwon kościelny... odmówmy „Anioł Pański”, przenosząc się myślą do Nazaretu, gdzie nasza Matka wypowiedziała owe „niech mi się stanie”. Wieczorem skupiajmy się jeszcze staranniej przy rachunku sumienia i przez Maryję błagajmy Boga o przebaczenie.

Najlepszym ujawnieniem naszej miłości i czci względem naszej Matki będzie naśladowanie jej cnót... Nie ma cnoty, której byśmy nie dostrzegli w Maryi w stopniu najwyższym...Rozumiejąc wolę Bożą, Maryja oddała się jej bez zastrzeżeń, podporządkowała jej wszystkie akty swej duszy i zamieniła się w ofiarę całopalną ku czci Boga na wzór Syna swego Jezusa Chrystusa... „Oto ja służebnica Pańska”... wynika to z całego jej życia, a najbardziej z jej postawy pod krzyżem, jaką przedstawia nam obraz Ostrobramski. Tu jest ona dla nas najwznioślejszym wzorem zgadzania się z wolą Bożą, chociaż ta wola przekreśla naszą wolę i powoduje nam wielkie cierpienia prawie nie do zniesienia, a w rzeczywistości jest dla nas ujawnieniem nieskończonego Miłosierdzia Bożego...Jest pewna suma cierpień, upokorzeń i przykrości, które Bóg przeznaczył dla członków mistycznego ciała Chrystusowego, „aby dopełnić to, czego niedostaje cierpieniom Chrystusowym” (Kol 1,24)...Winniśmy jak jego Matka, zgodzić się z wolą Bożą, a pozostaniemy wówczas w błogim pokoju, jak ona pod krzyżem. Jest to najprostsza i najkrótsza droga doskonałości, którą trzeba obrać na wzór naszej Matki Miłosierdzia. Ona pragnie rozszerzyć pojemność naszą, chce byśmy żywo odczuli naszą słabość w modlitwie i pracy, naszą niedostateczność w postępie i położyli całą ufność w Miłosierdziu Bożym.

Żródło: Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu, AAB