W latach 1959-1967 opublikowana była w Londynie i Paryżu czterotomowa praca ks. Michała Sopoćki pt. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego (t. I, Londyn 1959; t. II, Rzym-Paryż-Londyn 1962; t. III, Rzym-Paryż-Londyn 1962; t. IV, Paryż 1967). Upłynęło już kilkadziesiąt lat od tego czasu i nie jest ona dziś zasadniczo dostępna, także w bibliotekach. Współczesny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, oczekiwana beatyfikacja Autora oraz jego ogromny wkład w apostolstwo Miłosierdzia Bożego w naszych czasach stwarzają przekonywujące racje do ponownego wydania tej pracy. Tym bardziej jeszcze, że jest ona w zasadniczych rysach zwieńczeniem nauczania ks. Sopoćki o miłosierdziu Bożym, potrzebie i istocie kultu oraz przede wszystkim jest szeroko rozbudowaną własną refleksją Autora nad tajemnicą miłosierdzia Bożego ujawniającą się, jak wyraża to tytuł, w „dziełach Jego”, czyli Bożych dziełach w historii zbawienia. Ostatni aspekt wyróżnia tę pracę pośród innych licznych publikacji ks. Sopoćki poświęconych prawdzie i kultowi Miłosierdzia Bożego. Nadaje też jej charakter swoistej medytacji nad dziełami Bożego miłosierdzia, łączonej nieraz z bardzo osobistymi inwokacjami Autora do tegoż miłosierdzia, przeradzającymi się niejednokrotnie w modlitwę. Uderza bogactwo tekstów Pisma Świętego, przedstawiających objawianie się miłosierdzia Bożego, a ich rozważanie jeszcze bardziej podkreśla wspomniany charakter dzieła. Może więc posłużyć ono – jest to jeszcze jeden motyw do publikacji, oraz świadoma sugestia redakcji – jako pomoc w osobistym zamyśleniu nad tajemnicą Bożego miłosierdzia, w jego poznaniu, w odkrywaniu dzieł Bożego miłosierdzia nie tylko w dziełach Bożych, ogarniających świat i ludzkość, ale i w życiu każdego człowieka, co samo z siebie skłaniać winno także do uwielbieniu Boga w Jego miłosierdziu i naśladowania Go w nim. Ksiądz Sopoćko w pierwszym tomie swego dzieła, po wstępnym wyjaśnieniu czym jest miłosierdzie Boże oraz wskazaniu, że najpełniej wyraziło się ono w Tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, przedstawił ujawnianie się tegoż miłosierdzia w życiu, nauczaniu i czynach Jezusa Chrystusa. Tom drugi poświęcił ukazaniu miłosierdzia Bożego w Tajemnicy Odkupienia. W oparciu o biblijny opis Męki, Śmierci, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa, w rozważaniach obejmujących poszczególne etapy i sceny misterium odkupienia, wyakcentował działanie w nim tegoż miłosierdzia. W tomie trzecim z kolei ukazał obecność i działanie miłosierdzia Bożego w tajemnicy Kościoła, jako że zawarte w nim łaski sakramentalne, odpusty, charyzmaty, dary i owoce Ducha Świętego są źródłami, z których miłosierdzie to nieustannie wypływa. Te trzy tomy rozważań w zamyśle Autora miały – przyjmując inną perspektywę – służyć przedstawieniu kolejno: miłosierdzia Boga Ojca, które ujawnione zostało przez naukę i przykład Jego Syna Jezusa Chrystusa; miłosierdzia Syna Bożego, który przyjął mękę i śmierć za grzechy ludzkości, a owoce Odkupienia pozostawił w ustanowionym przez siebie Kościele; miłosierdzia Ducha Świętego, który zstąpił na Kościół, kieruje nim i nieprzerwanie obdarza wiernych łaskami. Wskazane trzy pierwsze tomy dzieła ujawniają jego, nakreślony powyżej, charakter refleksyjno-medytacyjny. Natomiast tom czwarty, wydany w kilka lat później, z podtytułem: „O uroczystość Najmiłosierniejszego Zbawiciela” odbiega wyraźnie w swej specyfice i sposobie redakcji od poprzednich. Ksiądz Sopoćko poświęcił go, zgodnie z podtytułem, sprawie kultu Miłosierdzia Bożego, jego wartości i potrzeby oraz dodatkowo jeszcze ukazaniu znaczenia prawdy miłosierdzia Bożego w formacji chrześcijańskiej i duszpasterstwie. Zamierzony przez Autora cel wpłynął na treść tomu i sposób jego opracowania. Nie pojawiło się już ujęcie charakterystyczne dla pierwszych trzech tomów, a przedstawiona została stosowna w tym wypadku argumentacja, uzasadnianie, wykazywanie i wyjaśnianie właściwe dla naukowego wykładu. Jako, że w zamyśle redakcyjnym niniejszego wydania – po części już wzmiankowanym – chodzi nie tylko o przybliżenie czytelnikom nauczania ks. Sopoćki o miłosierdziu Bożym, ale bardziej o poddanie treści do osobistej refleksji i medytacji nad tajemnicą miłosierdzia Bożego, drukowane są zasadniczo pierwsze trzy tomy dzieła. Z czwartego tomu wyjęte zostały jedynie dwa rozdziały, zbliżone swym charakterem do specyfiki wybranych tomów. – Rozdział pierwszy, poświęcony ukazaniu prawdy miłosierdzia Bożego, konieczności ufności w to miłosierdzie oraz potrzeby uwielbienia Boga w nim. Dołączony on jest do pierwszego tomu niniejszego wydania, na jego początku, jako – jak się wydaje – dostosowujące się do całości wprowadzenie. – I rozdział czwarty, poświęcony Matce Bożej, Matce Miłosierdzia. Ten z kolei umieszczony jest na końcu trzeciego tomu jako zwieńczenie całości poprzez swoistą inwokację do Maryi, Pośredniczki łask, w tym łask Bożego miłosierdzia.

ks. Henryk Ciereszko

Źródło: O redakcji wydania